MOBILNY PUNKT PRODUKCYJNY OPOROWYCH BLOCZKÓW BETONOWYCH
ZAKOŃCZONY
Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3.Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1.Innowacje w MŚP, tytuł projektu “Mobilny punkt produkcyjny oporowych bloczków betonowych” dokona zakupu: ...